Pravilnik o zasebnosti

1) O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je seznanitev posameznikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Slovenske zveze za praktično strelstvo – SZPS, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SZPS) ter pravicami posameznikovna tem področju. Hkrati ta Pravilnik dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Pravilniku so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije SZPS in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene, podlage in vrste obdelave osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na naročnike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov naročnikov e-novic, ki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, je Slovenska zveza za praktično strelstvo – SZPS, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana.

V SZPS je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@ipsc.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

3) Katere podatke obdelujemo, na kakšni podlagi in zakaj

Na podlagi danega soglasja za obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen obveščanja prek elektronske pošte, jih SZPS obvešča o:

 • novicah iz slovenskega strelskega prostora in sveta, zakonodaji, rezultatih tekmovanj in drugih vsebinahl relevantnih za tekmovalce in imetnike orožja
 • delovanju Slovenske zveze za praktično strelstvo
 • ugodnostih in promocijah, ki so na voljo imetnikom kartice SZPS

V teh primerih obdelava osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov, forografija in elektronski naslov, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

SZPS osebnih podatkov posameznikov ne sme posredovati drugim uporabnikom.

4) Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov bomo v SZPS obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

5) Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov Slovenska zveza za praktično strelstvo – SZPS, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na naslov info@ipsc.si, lahko zahtevate:

 • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
 • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
 • omejitev obdelave osebnih podatkov;
 • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
 • obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov:

Slovenska zveza za praktično strelstvo – SZPS
Ulica Gradnikove brigade 11
1000 Ljubljana

s pripisom »osebni podatki« oziroma z zahtevo, poslano na info@ipsc.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica