Zbor članov SZPS 2019

Na podlagi 14. člena Statuta SZPS predsedstvo SZPS sklicuje redni letni ZBOR ČLANOV, ki bo 

v  nedeljo, 17. 02. 2019 ob  10. uri  v Ljubljani

(Lokacija zbora članov:  DOBRA HIŠA, Stegne 11A, LJUBLJANA)

Dnevni red:

1.     Otvoritev Zbora članov, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti,

2.     Izvolitev delovnega predsedstva

3.     Potrditev dnevnega reda

4.     Poročilo predsednika zveze in RD, razprava in sprejem

5.     Finančno poročilo 2017, razprava in sprejem

6.     Poročilo podpredsednika zveze, razprava in sprejem

7.     Poročilo sekretarja zveze, razprava in sprejem

8.     Poročilo predsednika NROI, razprava in sprejem

9.     Poročilo predsednika TSTK, razprava in sprejem

10.  Poročilo selektorja SZPS, razprava in sprejem

11.  Poročilo predsednika NO, razprava in sprejem

12.  Poročilo predsednika disciplinske komisije, razprava in sprejem

13.  Stanje članstva v SZPS in potrditev območnih direktorjev

14.  Finančni plan 2018, razprava in sprejem

15.  Sprememba Statuta SZPS, razprava in sprejem

16.  Sprememba Pravil NROI, razprava in sprejem

17.  Sprememba Pravilnika o podeljevanju licenc inštruktorjem in strelskim trenerjem v SZPS, razprava in sprejem

18.  Predlog pravilnika o sponzorstvu in donatorstvu v SZPS, razprava in sprejem

19.  Predlog pravilnika o državni reprezentanci SZPS, razprava in sprejem

20.  Razno

21.  Zaključek Zbora članov

UDELEŽBA NA ZBORU ČLANOV

Vsak član pošlje na Zbor članov dva predstavnika, ki imata skupaj en glas. Če je prisoten samo en predstavnik člana, ima ta en glas. Ena oseba ne more zastopati dveh ali več društev.

Glasovati smejo le člani, ki imajo do dneva Zbora članov poravnane vse finančne obveznosti do zveze.

Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo Zboru članov brez pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko Zbor članov prizna vse pravice in dolžnostipredstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnico.

POOBLASTILA

Ob prihodu na Zbor članov se oglasite pri predstavniku predsedstva, ki mu izročite pisno pooblastilo za zastopanje in kopijo potrdila o plačilu obveznosti (če je bilo to izvedeno manj kot 4 dni pred Zborom). Predstavnika prejmeta glasovalnikarton. Brez pisnega pooblastila na Zboru članov ne bo mogoče sodelovati.

DELO NA ZBORU ČLANOV

Delo na Zboru članov bo potekalo po poslovniku. Gradivo je na voljo na spletni strani

www.ipsc.si/SZPS/dokumentacija. Na naslov  sekretar@ipsc.si pošljite tudi vse morebitne predloge.

Prosimo, da se Zbora članov preko svojih predstavnikov zagotovo udeležite in tako pripomorete k uresničevanju ciljev vašega društva in zveze.