Sklic rednega zbora članov

Na podlagi 14. člena Statuta Slovenske zveze za praktično strelstvo predsedstvo SZPS sklicuje

REDNI ZBOR ČLANOV SZPS
ki bo

v nedeljo, 20. 3. 2022 ob 10.00 uri v Ljubljani
(Lokacija zbora članov: Restavracija DOBRA HIŠA, Stegne 11a, LJUBLJANA)

Vabljeni: Člani SZPS, predsedstvo, NO, RD, disciplinsko razsodišče

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev Zbora članov, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev volilne komisije
4. Potrditev dnevnega reda
5. Poročilo predsednika zveze 2021, razprava in sprejem
6. Finančno poročilo 2021, razprava in sprejem
7. Poročilo podpredsednika zveze 2021, razprava in sprejem
8. Poročilo sekretarja zveze 2021, razprava in sprejem
9. Poročilo predsednika NROI 2021, razprava in sprejem
10. Poročilo predsednika TSTK 2021, razprava in sprejem
11. Poročilo selektorja 2021, razprava in sprejem
12. Poročilo regionalnega direktorja 2021, razprava in sprejem
13. Poročilo predsednika nadzornega odbora 2021, razprava in sprejem
14. Poročilo predsednika disciplinskega razsodišča 2021, razprava in sprejem
15. Stanje članstva SZPS
16. Program dela predsedstva in cilji zveze za leto 2022
17. Finančni plan 2022, razprava in sprejem
18. Volitve nadomestnih članov predsedstva
19. Obrazložitev razlogov za nesklic izrednega zbora članov
20. Razno

Gradivo bo objavljeno na spletni strani www.ipsc.si/SZPS/dokumentacija.

Prosimo, za vašo zanesljivo udeležbo in pravočasen prihod.

Evidentiranje predstavnikov članov bo potekalo od 9.00 do 9.45 ure !

UDELEŽBA NA ZBORU ČLANOV

Predstavniki članov lahko sodelujejo na zboru članov samo, če se izkažejo s pisnim pooblastilom društva, člana zveze, ki ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do zveze. Na seji zbora članov nima pravice sodelovati predstavnik člana, ki se ne izkaže z ustreznim pooblastilom, prav tako ne predstavnik člana ki nima izpolnjenih finančnih obveznosti (sme pa ji prisostvovati). Šteje se, da ima član poravnane vse finančne in druge obveznosti do zveze, če na dan 17. 3. 2022 zveza do člana nima odprtih finančnih terjatev.

Na zbor članov sta vabljena po dva pooblaščena predstavnika vsakega društva, ki je član zveze. Predstavnika člana prejme skupaj en glasovalni karton.

Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo Zboru članov brez pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki člana. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko Zbor članov prizna vse pravice in dolžnosti predstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnico.

POOBLASTILA

Evidentiranje predstavnikov članov bo potekalo od 9.00 do 9.45 ure.

Ob prihodu na Zbor članov se zglasite pri sekretarki zveze in ji izročite pisno pooblastilo odgovorne osebe člana za zastopanje. Predstavnika člana prejme skupaj en glasovalni karton. Brez pisnega pooblastila na Zboru članov ne bo mogoče sodelovati.

DELO NA ZBORU ČLANOV

Delo na zboru članov bo potekalo v skladu s Statutom SZPS in Poslovnikom o delu zbora članov SZPS. Za zagotavljanje tekočega poteka zbora članov, bo pri razpravah in glasovanju potrebno upoštevati pravila dogodka, ki bodo predstavljena na začetku zbora članov.

Prosimo, da se Zbora članov preko svojih predstavnikov zagotovo udeležite in tako pripomorete k uresničevanju ciljev vašega društva in zveze.

Lep pozdrav,

Branko Zorman
Predsednik SZPS

Vabilo na redni zbor članov SZPS 20.3.2022